De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de aanwezige assets zijn cruciaal voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen. Maintenance & reliability engineering speelt hierbij een belangrijke rol en verdient dus de nodige aandacht binnen elke onderhoudsorganisatie.

Bij maintenance & reliability engineering bestaat er mijns inziens geen pasklare oplossing. Organisaties verschillen namelijk aanzienlijk op het gebied van aanwezige assets, bedrijfsprocessen en bedrijfsdoelstellingen.

Afhankelijk van de wijze waarop jouw organisatie is ingericht kan ik mijn expertise gericht inzetten en van toegevoegde waarde zijn. Bijvoorbeeld door het leveren van onderstaande diensten. Ik help je graag!

Onderhoudsconcepten op maat

Het behalen van bedrijfsdoelstellingen tegen zo laag mogelijke onderhoudskosten kan mijns inziens alleen gerealiseerd worden wanneer het juiste onderhoud op het juiste moment wordt uitgevoerd.

Met behulp van beproefde methodieken zoals Reliability Centered Maintenance (RCM) kan ik zorgen voor een verdedigbaar onderhoudsconcept voor zowel nieuwe als bestaande assets.

Het gaat er daarbij om dat de installatie blijft functioneren zoals de gebruikers dat willen in de huidige bedrijfscontext.

Bij mijn aanpak betrek ik altijd verschillende disciplines uit jouw organisatie. Hierdoor ontstaat een dynamisch groepsproces en draagvlak en betrokkenheid voor het uiteindelijke resultaat.

Implementatie onderhoudsconcepten in CMMS

Een onderhoudsconcept bestaat voor een groot deel uit taken met een bepaalde frequentie. Deze moeten logisch geclusterd worden tot werkbare pakketten zodat de operationele afdeling er effectief mee aan de slag kan en procesverstoring tot het minimum beperkt wordt. Veel bedrijven gebruiken hiervoor een Computerised Maintenance Management Systeem (CMMS).

Ik heb veel praktijkervaring met bestaande of nieuwe onderhoudsconcepten omzetten in praktisch uitvoerbare onderhoudsplannen en deze implementeren in het onderhoudsbeheersysteem. De SAP Plant Maintenance module (SAP PM) kent voor mij geen geheimen meer, maar ik vind ook snel mijn weg in andere veelgebruikte systemen zoals Maximo, Ultimo en Optimizer+.

Storingen structureel oplossen

Kritische assets vertonen helaas ook weleens storingen. Onder tijdsdruk worden dan vaak diverse aannames gedaan en op basis daarvan worden herstel acties uitgevoerd, maar de echte oorzaak blijft soms onduidelijk. Het resultaat is dat de storingen weer terugkomen, met alle gevolgen van dien. Het is dus van groot belang dat de grondoorzaak van de storing snel gevonden wordt en dat er vervolgens effectieve maatregelen geïmplementeerd worden om herhaling te voorkomen.

In dit soort specifieke gevallen kan ik op systematische wijze m.b.v. bewezen methodieken zoals Root Cause Analysis (RCA) helpen om snel en effectief de grondoorzaak of oorzaken van de storing achterhalen. Bij mijn aanpak betrek ik verschillende disciplines uit de organisatie. Ik zorg voor focus en ga net zolang door tot dat problemen daadwerkelijk zijn opgelost. Het eindresultaat is een structurele verbetering.

Asset integrity management

Jouw organisatie heeft assets in gebruik die vallen onder het warenwet besluit drukapparatuur (WBDA). Dit brengt de verplichting met zich mee om inzichtelijk te hebben om welke assets het precies gaat. Daarnaast dient van elke asset een apart toestel dossier aanwezig te zijn en tevens een actueel onderhoudsplan. Het onderhoudsplan waarborgt de integriteit van deze assets (asset integrity) en zorgt ervoor dat deze tijdens de gebruikersfase ook daadwerkelijk periodiek worden geïnspecteerd en herkeurd zoals overeengekomen met de keurende instantie (bijv. Lloyds, KIWA of Veritas).

Binnen de chemische en zware industrie heb ik veel praktijk ervaring opgedaan bij BRZO bedrijven op het gebied van asset integrity en ageing assets. Ik kan daardoor goed helpen bij het waarborgen van de integriteit van de aanwezige drukapparatuur. Dit voorkomt verrassingen tijdens BRZO-audits, zorgt voor een afname van het aantal incidenten op milieu- en veiligheidsgebied  en is essentieel om de License To Operate te behouden.

Waarmee kan ik concreet helpen:

 • Op projectmatige wijze een inventarisatie uitvoeren om inzichtelijk te maken welke assets onder het warenwet besluit drukapparatuur vallen.
 • Logische en praktisch uitvoerbare onderhoudsbeheerplannen in SAP PM of een ander CMMS opstellen samen met uw IKT2/3 inspecteurs, installatiebeheerders en eventueel ook de keurende instantie zoals Lloyds.
 • Verbeteren van de operationele werkstroom en medewerkers coachen in planmatig werken zodat de inspecties & keuringen ook daadwerkelijk in de praktijk worden uitgevoerd op de geplande datum.

Life Cycle Costing

Er zijn een aantal levensfasen te onderscheiden bij assets. Denk aan de aanschaf van de asset, in gebruik name ervan, gebruikersfase inclusief onderhoud, tussentijdse modificaties en upgrades gevolgd door uit bedrijf name / amovering.

Uit diverse studies blijkt dat 95% van de total cost of ownership (TCO) van de asset al is bepaald voordat deze überhaupt in gebruik is genomen. Dit maakt direct duidelijk dat er een maintenance & reliability engineer betrokken zou moeten zijn bij het ontwerp en de diverse levensfasen van de asset. Deze kijkt dan specifiek naar onderhoudbaarheid- en betrouwbaarheidsaspecten. Hier valt in de praktijk het nodige in te winnen is mijn ervaring.

Ik kan bij nieuwe projecten en modificaties van bestaande assets helpen bij het opstellen van onderbouwde adviezen. Met behulp van berekeningen zoals Netto Contante Waarde (NCW) kan ik bijvoorbeeld verschillende alternatieven met elkaar vergelijken. Op die manier kan er een onderbouwde keuze gemaakt worden. Door hier al in een vroeg stadium naar te kijken, kunnen in de design fase nog cruciale wijzigingen doorgevoerd worden. Dit voorkomt dat er tijdens de realisatiefase (of nog erger, nadat het project is afgerond) alsnog kostbare wijzigingen moeten worden doorgevoerd, met alle gevolgen van dien.

Projectleider voor onderhoud-, vervanging- en verbeterprojecten

Bij onderhoud-, vervanging- en verbeterprojecten op het gebied van asset management is een goede voorbereiding het halve werk. Ik kan hierbij helpen. Bijvoorbeeld door opdrachtgever taken over te nemen zoals het uitzoeken en definiëren van de technische scope en benodigd budget. Met name op het gebied van industriële rotating en static equipment heb ik veel kennis en ervaring op het gebied van grootschalige projecten. Kort en bondig beschrijf ik de technische scope van het project incl. verwacht benodigd budget. Project eisen beschrijf ik in duidelijke bewoordingen zodanig dat het voor iedereen duidelijk is wat de projectscope is en later ook te verifiëren is of alle eisen daadwerkelijk zijn afgedekt binnen het project. Indien gewenst kan ik ook als projectleider fungeren voor de realisatiefase van het project. Ik ben daarbij een goede sparring partner voor bijvoorbeeld projectmanagers binnen de organisatie.

Maintenance engineering support

Je hebt behoefte aan hands-on expertise en capaciteit voor het uit handen nemen van diverse werkzaamheden die anders te lang blijven liggen.

Ik kan helpen door bijvoorbeeld:

 • De asset hiërarchie of andere zaken in uw CMMS op orde te brengen
 • Onderhoudshandleidingen op te stellen
 • SOPS, technische standaarden of procesbeschrijvingen voor uw werktuigbouwkundige assets op te stellen
 • Het initiëren en uitvoeren van verbetertrajecten op het gebied van onderhoud
 • Een meerjaren onderhoudsexploitatie of investeringsplanning incl budgettering (MEP, MIP) op te stellen
 • Van toepassing zijnde wet en regelgeving in kaart te brengen
 • De as-built configuratie op orde te brengen (0-inspecties, P&ID fieldchecks)
 • Installatie acceptatie testen en inspectie criteria op te stellen
 • Nieuwe werktuigbouwkundige assets af te nemen (FAT, SAT, MEI)

Aangezien ik mij volledig kan concentreren op de gegeven opdracht, wordt het werk effectief en efficiënt uitgevoerd.

Mijn kennis en ervaring zorgt ervoor dat ik zelfstandig opdrachten kan uitvoeren waardoor de benodigde inspanning vanuit jouw organisatie minimaal is.